Friday, September 30, 2016

GM Jiang Chuan wins GM Lu Qin

GM Jiang Chuan wins GM Lu Qin

2015 4th Biquiyuan Cup Xiangqi Invitation Tournament
4th Dec 2015
Round 6Wong Ping Loong @ http://xiangqielephantgame.blogspot.my北京 蒋川 胜 广东 吕钦
2015年第04届碧桂园杯全国E棋冠军邀请赛
2015-12-04
第06轮

  1. C2=5  H8+7    2. H2+3  R9=8
  3. R1=2  P3+1    4. H8+9  H2+3
  5. R2+6  R1+1    6. C8=6  H3+2
  7. C6+3  H2-3    8. C6-1  R1=4
  9. C6=5  E7+5   10. R9=8  C2=1
 11. C5=9  C1+3   12. P9+1  C8=9
 13. R2+3  H7-8   14. R8+4  P7+1
 15. R8=2  H8+6   16. R2+4  C9=7
 17. E3+1  R4=5   18. A4+5  C7+4
 19. P5+1  H3+4   20. R2-4  H4-3
 21. R2=4  C7=8   22. K5=4  P7+1
 23. R4-1  C8-1   24. E1+3  C8=5
 25. R4+1  C5-1   26. H3+2  R5=4
 27. H2+1  R4+5   28. R4+4  A4+5
 29. H1+3  R4=9   30. H9+8  R9=3
 31. H3-5  H3+2   32. R4-3  C5+1
 33. H8+6

No comments:

Post a Comment