Friday, September 30, 2016

GM Jiang Chuan wins GM Lu Qin

GM Jiang Chuan wins GM Lu Qin

2015 4th Biquiyuan Cup Xiangqi Invitation Tournament
4th Dec 2015
Round 6



Wong Ping Loong @ http://xiangqielephantgame.blogspot.my







北京 蒋川 胜 广东 吕钦
2015年第04届碧桂园杯全国E棋冠军邀请赛
2015-12-04
第06轮

  1. C2=5  H8+7    2. H2+3  R9=8
  3. R1=2  P3+1    4. H8+9  H2+3
  5. R2+6  R1+1    6. C8=6  H3+2
  7. C6+3  H2-3    8. C6-1  R1=4
  9. C6=5  E7+5   10. R9=8  C2=1
 11. C5=9  C1+3   12. P9+1  C8=9
 13. R2+3  H7-8   14. R8+4  P7+1
 15. R8=2  H8+6   16. R2+4  C9=7
 17. E3+1  R4=5   18. A4+5  C7+4
 19. P5+1  H3+4   20. R2-4  H4-3
 21. R2=4  C7=8   22. K5=4  P7+1
 23. R4-1  C8-1   24. E1+3  C8=5
 25. R4+1  C5-1   26. H3+2  R5=4
 27. H2+1  R4+5   28. R4+4  A4+5
 29. H1+3  R4=9   30. H9+8  R9=3
 31. H3-5  H3+2   32. R4-3  C5+1
 33. H8+6

No comments:

Post a Comment